The swastika, Volubilis, Morocco

The swastika, Volubilis, Morocco