The Eday Manse stone, Isle of Eday

The Eday Manse stone, Isle of Eday